بازگشت به رابطه عاطفی

اگر شکست عشقی را تجربه کرده باشید باید بگوییم حتما احساس دو جانبه ای نسبت به آن داشته اید ، یا حس تنفر و غیر قابل تحمل و یا حس عذاب وجدان که چرا تلاش بیشتری نکرده اید تا کنار هم بمانید.

شکستی که در عشق داشته اید

دوستان و اطرافیان شما را به نصیحت خوانده اند و اجبار کرده اند تا کمی بیشتر فکر کنید یا سمت برقراری دوباره این رابطه بروید . اگر در دوره نامزدی جدا شده باشید ، خوب حتما به دلیل اختلافاتی بوده که جلوگیری میکرده تا با هم رابطه زندگی را ادامه دهید . در این مواقع پیشنهاد میشود با اظهار نظر خانواده و مشاوره به رابطه خویش باز گردید . در این صورت پس از بازگشت باید عوامل شکست شناسایی و بررسی نهایی شوند .

 

نیاز های متفاوت

در زندگی افراد مختلف به دنیال رفع نیاز های خود هستند . همانطور که روانشناس مشهور امریکایی (ویلیام گلاسر ) این نیاز ها را انیگونه میشمارد : نیاز به بقا، نیاز به عشق و محبت، نیاز به قدرت، نیاز به آزادی و نیاز به تفریح. این نیاز ها به گونه های مختلف  توسط مرد و زن طلب می گردد و اگر به هرصورت طرف مقابل نتواند در برآورد نیاز ها ارضا کننده باشد ، باعث نارضایتی طرفین می باشد .

 

همه چیز را بررسی کنید

طرفین مقابل باید مهارت صحبت و حل مسئله مسالمت آمیز را داشته باشند . لذا زمانی که میخواهید شروع دوباره خود را داشته باشید ، در خود بنگرید که آیا این مهارت را پرورش داده اید یا خیر . ببینید چرا باز میگردید و آیا این بازگشت ارزش دارد یا خیر ؟!


theme