عکسهای حدیثه تهرانی و همسرش در کربلا

عکسهای حدیثه تهرانی و همسرش در کربلا

Aksaye Hadiseh Tehrani va hamsarash dar Karbala

عکس حدیثه تهرانی در کربلا

عکس حدیثه تهرانی و همسرش کیان مقدم در کربلا

برای دیدن تمامی تصاویر حدیثه تهرانی اینجا کلیک کنید
.ub1c50b76f257d13a7565f64a2eeda0ea , .ub1c50b76f257d13a7565f64a2eeda0ea .postImageUrl , .ub1c50b76f257d13a7565f64a2eeda0ea .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ub1c50b76f257d13a7565f64a2eeda0ea , .ub1c50b76f257d13a7565f64a2eeda0ea:hover , .ub1c50b76f257d13a7565f64a2eeda0ea:visited , .ub1c50b76f257d13a7565f64a2eeda0ea:active { border:0!important; } .ub1c50b76f257d13a7565f64a2eeda0ea .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .ub1c50b76f257d13a7565f64a2eeda0ea { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #2ECC71; } .ub1c50b76f257d13a7565f64a2eeda0ea:active , .ub1c50b76f257d13a7565f64a2eeda0ea:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #C0392B; } .ub1c50b76f257d13a7565f64a2eeda0ea .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ub1c50b76f257d13a7565f64a2eeda0ea .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #C0392B; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ub1c50b76f257d13a7565f64a2eeda0ea .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ub1c50b76f257d13a7565f64a2eeda0ea .ctaButton { background-color: #27AE60!important; color: #C0392B; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(http://www./wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ub1c50b76f257d13a7565f64a2eeda0ea:hover .ctaButton { background-color: #E74C3C!important; } .ub1c50b76f257d13a7565f64a2eeda0ea .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ub1c50b76f257d13a7565f64a2eeda0ea .ub1c50b76f257d13a7565f64a2eeda0ea-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ub1c50b76f257d13a7565f64a2eeda0ea:after { content: “”; display: block; clear: both; } از دست ندین  عکسهای حدیثه تهرانی در جشنواره موسیقی کُردی


theme