عکسهای مدلینگ و جدید هدی زین العابدین

عکسهای مدلینگ و جدید هدی زین العابدین

Aksaye Modeling va jadid Hoda Zeinolabedin

تصاویری که در ادامه مشاهده خواهید کرد مربوط به تبلیغات کیف و کفش برند بوفالو سفید می باشد که هدی زین العابدین بازیگر کشورمان در مدل تبلیغاتی این برند می باشد .

عکس مدلینگ و جدید هدی زین العابدین

عکس مدلینگ و جدید هدی زین العابدین

عکس مدلینگ و جدید هدی زین العابدین

عکس مدلینگ و جدید هدی زین العابدین

برای دیدن تمامی تصاویر هدی زین العابدین اینجا کلیک کنید
.u16d0d75813faec0ceb556b589752ad22 , .u16d0d75813faec0ceb556b589752ad22 .postImageUrl , .u16d0d75813faec0ceb556b589752ad22 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u16d0d75813faec0ceb556b589752ad22 , .u16d0d75813faec0ceb556b589752ad22:hover , .u16d0d75813faec0ceb556b589752ad22:visited , .u16d0d75813faec0ceb556b589752ad22:active { border:0!important; } .u16d0d75813faec0ceb556b589752ad22 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u16d0d75813faec0ceb556b589752ad22 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #2ECC71; } .u16d0d75813faec0ceb556b589752ad22:active , .u16d0d75813faec0ceb556b589752ad22:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #C0392B; } .u16d0d75813faec0ceb556b589752ad22 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u16d0d75813faec0ceb556b589752ad22 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #C0392B; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u16d0d75813faec0ceb556b589752ad22 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u16d0d75813faec0ceb556b589752ad22 .ctaButton { background-color: #27AE60!important; color: #C0392B; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(http://www./wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u16d0d75813faec0ceb556b589752ad22:hover .ctaButton { background-color: #E74C3C!important; } .u16d0d75813faec0ceb556b589752ad22 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u16d0d75813faec0ceb556b589752ad22 .u16d0d75813faec0ceb556b589752ad22-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u16d0d75813faec0ceb556b589752ad22:after { content: “”; display: block; clear: both; } از دست ندین  عکسهای هدی زین العابدین در جشنواره فیلم فجر ۳۵


theme