کودکان و والدین

سر بچه داد نزن !

امروزه جای آنکه کودک را تنبیه بدنی کنند ، با فریاد ، داد و بیداد او را خطاب قرار می دهند .غافل از آنکه این صدای بلند چه تاثیر بدی بر روحیه فرزندتان خواهد داشت . می دانیم که بسیار سخت است برای چند دهمین بار به فرزندتان یک مورد را گوشزد کنید ، اما سوال اصلی اینجاست که برای ...

ادامه مطلب »
theme